<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1031437466063533422\x26blogName\x3dCompletely+Insatiable\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ruannehearts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ruannehearts.blogspot.com/\x26vt\x3d6652533386922472211', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
Hay Naku! Panibagong Kalokohan Ko! Wahaha!
Saturday, June 21, 2008
Okei.. Pinaka-una kong post! Ahaha! At gagawin ko lang to para lang makita yung blogskin ko. :]]!

Hehe! Ako nga pala si Ruby... ^-^! Pero natural, di ko naman talaga aaminin yung complete name ko eh! Ahaha! Baka naman, pag sinabi ko dito pangalan ko eh, makidnap pa ko... Sana naman hindi! XD

Ako ay isang simpleng tao na nakatira sa isang maunlad na pamayanang nagngangalang Lungsod ng Makati! Ito ay matatagpuan sa Luzon, Pilipinas!

^-^

Ako ay isang madaldal na tao subalit hindi halata! Ahehe!

Sa susunod na ang iba.. Tinatamad ako. +bow+
RuanneChi ♥ 9:34 PM
0